Get Adobe Flash player

Голосування

Sorry, there are no polls available at the moment.

Підписатися на розсилку

V з’їзд Союзу експертів України

                                                         V з’їзд Союзу експертів України

              7-9 жовтня в Ялті відбувся черговий V з’їзд Союзу експертів України.

Учасники з’їзду високо оцінили підсумки роботи попереднього керівництва і Правління Союзу. Було прийнято рішення про надання звання «Почесний Президент Союзу експертів України» президентам, що очолювали організацію свого часу – Людмилі Миколаївні Головченко і Ігорю Миколайовичу Новоселецькому. На жаль, всіх учасників з’їзду Людмила Миколаївна (Президент Союзу експертів) і Ігор Миколайович (Віце-президент Союзу) попросили самовідводу оскільки, на їх думку, діяльність на посту керівників громадської організації, в світлі нового законодавства, не поєднується з їх роботою в державних структурах.

Проте, ставлячи одне з пріоритетних завдань Союзу експертів – підвищення професійного рівня своїх членів і подальшого вдосконалення методичних підходів в області експертної діяльності, з’їзд обрав Новоселецького Ігоря Миколайовича головою Методичної Ради, зважаючи на його загальновизнаний авторитет в області автотоварознавства.

Посаду голови Експертно-кваліфікаційної ради з’їзд залишив за Віктором Івановичем Рябченко.

Відзначаючи істотне просування Союзу експертів в питаннях захисту професійних і соціальних прав судових експертів України, а також маючи на увазі подальше посилення цієї роботи, з’їзд звернувся з проханням очолити організацію до депутата Верховної Ради України, заступника голови комісії Верховної ради з питань правосуддя, члена Вищої Ради Юстиції – Валерія Анатолійовича Бондика, який і був, в результаті, обраний Президентом Союзу експертів України.

Віце-президентом Союзу був обраний Хархан Олег Павлович –  Голова Кримського регіонального відділення.

                                                           * * * * *

Постанова

П’ятого з’їзду Всеукраїнської громадської організації

«Союз експертів України»

        Заслухавши й обговоривши доповідь про діяльність Союзу експертів України за звітний період: листопад 2007 року – вересень 2011 року виконавчого директора дирекції Союзу експертів України Стародубова Вадима Володимировича, Звіт Голови ревізійної комісії Великодного Миколи Івановича, доповідь про програмні завдання у діяльності Союзу на 2011-2015 роки Віце-Президента Новоселецького Ігора Миколайовичем , інформації щодо внесення змін до Уставу та нової редакції головних Положень Союзу експертів України та розглянувши отримані від учасників З’їзду пропозиції, П’ятий З’їзд Союзу експертів України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

 1. З питань підсумків діяльності Союзу експертів України у звітному періоді: листопад 2007 року – вересень 2011 року, звіту Ревізійної комісії та програмних завдань організації на 2011 – 2015 роки:
 1. Роботу Правління та Дирекції Союзу експертів України в звітному періоді визнати – задовільною.
 1. Доповідь про діяльність Союзу експертів України за звітний період: листопад 2007 року – вересень 2011 року, Звіт Голови Ревізійної комісії – затвердити.
 1. З урахуванням програмних завдань діяльності організації на 2011-2015 роки, знову обраному Правлінню Союзу експертів України направити свою діяльність насамперед на посилення захисту законних соціальних, професійних, економічних та творчих інтересів членів СЕУ. Вважати за доцільне даний напрямок діяльності на майбутній період визначити як найбільш пріоритетним.

Як перший крок у цьому напрямку – направити наступні Звернення учасників V з’їзду  Союзу експертів України до:

 • Адміністрації Президента України з питань підготовки та проведення адміністративної реформи відносно недопустимості об’єднання у одному відомстві функцій контролю за достовірністю оцінки та проведення самої оцінки працівниками НДЕКЦ МВС України;
 • Міністерства юстиції України з проханням відмовити у реєстрації Распорядження Держфінпослуг «Про внесення змін до Порядку залучення Моторним (транспортним) страховим бюро України аварійних комісарів для визнання причин настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій страховика» як документу, що не відповідає у повній мірі законодавству України;
 • Кабінету Міністрів України з проханням скасувати невідповідність Постанови №8 Закону України «Про страхування» у тій частині, що аварійні комісари, виконуючи слідчу функцію по страховому випадку, одночасно виконують і експертні досліди по тому ж страховому випадку. Одночасно проінформувати Адміністрацію Президента у тому, що існуючий порядок залучення аварійних комісарів до експертних досліджень, існуюча у Страхових компаніях система вибору осіб до оцінки збитків та оплата їх праці сприяє зниженню сум страхових відшкодувань, що призводе до утиску інтересів «пересічних громадян»;
 • До Фонду державного майна щодо надання сертифікату суб’єкту оціночної діяльності та внесення до Державного реєстру оцінювачів судових експертів які отримали та будуть отримувати Свідоцтво МЮУ та внесені до реєстру судових експертів, за відповідними напрямками оцінки.
 1. Вважати правильним і потребуючим продовження напрямком щодо розширення контактів, об’єднання зусиль з іншими громадськими організаціями, державними і недержавними структурами, спрямованих на встановлення цивілізованого ринку експертних досліджень, пріоритетність професіоналізму, підтримку високого іміджу судового експерта.
 1. Продовжити виконання громадського контролю регулювання експертної та оціночної діяльності в Україні, сприяти забезпеченню належної якості експертних досліджень та оцінки майна, виконанню та розробки нових нормативно-правових актів з оцінки майна, підвищенню професійної підготовки та фаховості експертів. Активно використовувати своє представництво у Наглядовій раді з питань оціночної діяльності, Екзаменаційній комісії, інших робочих комісіях та групах, з метою захисту соціальних та професіональних інтересів членів Союзу експертів.
 1. Продовжити практику проведення семінарів по підвищенню кваліфікації судових експертів, оцінювачів членів СРОО. Для цієї мети ширше залучати фахівців у різних галузях науки і техніки, науково-дослідних інститутів судових експертиз, інших державних установ. Ширше використовувати й інші методи підвищення рівня кваліфікації судових експертів та членів СРОО. Активніше залучати членів СЕУ, особливо тих, кого обрано до складу Методичної ради до участі у розробках методик та методичних рекомендацій, та до пошуку напрямків, пов’язаних з забезпеченням високого рівня професійної підготовки судових експертів.
 1. Правлінню та Дирекції Союзу:
 • розробити заходи щодо професійної та дієвої пропаганди діяльності Союзу та його відділень. Залучити до цієї справи професіоналів;
 • вивчити питання щодо залучення до співпраці з Союзом фахових юристів та правознавців.
 1. II. По питанню щодо внесення змін та доповнень у Статут Союзу експертів України:

Внести в Статут Союзу експертів України  наступні зміни та доповнення

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Союз експертів України далі (Союз або СЕУ) є Всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує судових експертів, що здійснюють підприємницьку діяльність в галузі судової експертизи та оцінки.

1.4. Союз поширює свою діяльність на всю територію України, є незалежною в своїй діяльності організацією, здійснює співпрацю з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями, юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами. Державні органи сприяють Союзу у виконанні ним своїх завдань. Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність Союзу забороняється.

1.5.  Союз не відповідає за забов’язаннями держави, держава не відповідає за забов’язаннями Союзу. Союз експертів України не відповідає за забов’язаннями своїх членів.

1.7    Союз має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку й штампи зі своїм найменуванням українською мовою, зразки яких затверджуються Правлінням, власну емблему та символіку, відповідний облік та звітність.

Стаття 2. Мета і завдання Союзу

2.2. Основним завданням Союзу є:

– сприяння становленню й розвитку цивілізованого ринку експертних досліджень та оціночної діяльності в Україні, створенню правової бази експертної та оціночної діяльності, поширення вітчизняного та міжнародного досвіду у цих галузях;

– забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх членів та їх взаємодії з органами державної влади, об’єднання зусиль інших зацікавлених організацій у цьому напрямку;

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Союз в установленому законом порядку:

– готує і вносить в органи державної влади пропозиції по вдосконаленню діючого законодавства з питань судової експертизи та оціночної діяльності в Україні;

– сприяє створенню умов для ефективного професійного навчання та підвищення кваліфікації експертів та оцінювачів;

– співпрацює з науковими установами з питань розробки єдиних методичних керівництв по проведенню всіх видів судових експертиз та оцінки;

2.4. Союз має право одержувати статус саморегулівної організації (далі СРО) та  здійснювати наступні повноваження з громадського регулювання оціночної та експертної діяльності:

– контроль за виконанням положень (національних стандартів) оцінки майна та інших нормативно-правових актів з оцінки майна, забезпечення належної якості оцінки майна, яка проводиться оцінювачами – її членами;

– рецензування звітів про оцінку майна, яка проводиться оцінювачами – членами СРО, на вимогу інших організацій, громадян, юридичних осіб відповідно до вимог положень (національних стандартів) оцінки майна та у порядку, встановленому саморегулівною організацією оцінювачів;

– участь у розробленні нормативно-правових актів з оцінки майна;

– участь у професійній підготовці оцінювачів;

– участь у складі Екзаменаційної та Наглядової ради з питань оціночної діяльності;

– захист своїх членів у питаннях судового та досудового вирішення спорів, пов’язаних з оцінкою майна, відповідно до законодавства;

– сприяння розвитку конкуренції серед оцінювачів;

– підвищення професійного рівня членів СРО шляхом внутрішньої сертифікації за процедурою, встановленою СРО;

– сприяння розвитку інформаційних технологій в оцінці майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та майнові права;

– встановлення інших вимог щодо сумлінного виконання своїми членами оцінки майна, забезпечення виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», нормативно-правових актів з оцінки майна.

Стаття 3. Члени Союзу, їх права та обов’язки

3.1. Союз будується на засадах індивідуального членства.

3.2. Членом Союзу може бути особа, яка має відповідну кваліфікацію судового експерта з любого  напрямку експертної діяльності, або  кваліфікацію оцінювача,що має вищу освіту з напрямку оцінки, що розділяє цілі й завдання Союзу, своєчасно сплачує членські внески й бере участь в його роботі.

3.3.     Рішення про прийняття в члени Союзу й виключення з нього приймається регіональним відділен­ням СЕУ на підставі письмової заяви особи. Письмова заява подається на ім’я Голови відповідного регіонального відділення.

3.4. Всі члени Союзу забезпечуються фірмовими «Посвідченнями члена СЕУ» та нагрудними значками.

3.5. Члени Союзу мають право:

– отримувати інформацію про діяльність організації;

– у разі припинення судово-експертної діяльності з причин виходу на пенсійне забезпечення за віком, при наявності стажу перебування у лавах організації понад 10 років не припиняти своє членство у Союзі , звільнятися від сплати членських внесків або сплачувати їх у розмірах, визначених на добровільних засадах. Відповідне рішення з цього приводу приймає регіональне відділення СЕУ на підставі письмової заяви;

3.6. Члени Союзу зобов’язані:

виконувати вимоги Статуту організації та рішення з’їзду і керівних органів СЕУ;

– виконувати свої обов’язки перед Союзом, зв’язані з участю в його діяльності,

– всебічно сприяти та брати особисту участь у  реалізації його цілей та завдань;

– своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески;

3.7. Членам Союзу, які входять до складу саморегулівної організації оцінювачів  Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», визначені додаткові права, обов’язки та відповідальність.

3.8. За досягнення у професійній діяльності, активну участь у роботі Союзу члени СЕУ можуть удостоюватися нагород, надання почесних звань та заохочувальних відзнак Союзу експертів України за  рішенням Правління Союзу та відповідним поданням регіональних відділень.

3.9. За порушення цього Статуту до члена Союзу можуть бути застосовані такі засоби впливу, як попередження або виключення із членів організації.

3.10. Виключення з членів Союзу можливо у випадку:

– виключення з членів СЕУ з представлення Експертно-кваліфікаційної ради;

– невиконання вимог встановленої процедури внутрішньої сертифікації                    (для членів СРОО);

– за несплату членських внесків без поважних причин протягом більш ніж 6 місяців;

 Стаття 4. Статутні органи СЕУ

4.2. До компетенції З’їзду належать:

– затвердження головних Положень та перспективних планів діяльності СЕУ;

– обрання Президента, Першого віце-президента, Віце-президента, членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії, Експертно-кваліфікаційної ради та Методичної ради;

4.3. В період між з’їздами керівним органом Союзу є Правління, що обирається строком на чоти­ри роки, очолюється Президентом СЕУ, і збирається за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також проводить засідання та приймає рішення  у телефонному та електронному режимах при попередньому ознайомленню членів Правління з відповідними документами.

4.4. Правління Союзу:

– готує та затверджує внутрішні документи, Положення, що стосуються діяльності    СЕУ;

– визначає розміри членських вступних і щомісячних членів, порядок їх сплати;

– затверджує рішення Методичної ради та Експертно – кваліфікаційної ради про вибори Голів;

– затверджує рішення загальних зборів секцій про обрання Голів секцій;

– приймає рішення про створення нових відділень та відповідних секцій СЕУ та госпрозрахункових організацій, установ, підприємств та затверджує положення про їх діяльність;

4.5. Правління приймає свої рішення на засіданнях, простою більшістю голосів присутніх, при на­явності не менше 2/3 членів складу Правління, а при прийнятті рішення у телефонному або електронному режимі більшістю голосів, при участі у роботі не менш 2/3 членів складу Правління.

4.9. Для виконання адміністративно-технічної роботи в щорічному бюджеті Союзу виділяється фонд оплати штатних посад. Штатний розклад та розміри заробітної плати працівників затверджуються Правлінням СЕУ за поданням виконавчого директора. На працівників штатного апарату Союзу поширюється законодавство України про працю.

4.10. Голови Методичної Ради та Експертно-кваліфікаційної ради обираються на чотири роки на організаційному засіданні  рад більшістю голосів та затверджуються Правлінням СЄУ. Члени Методичної Ради та Експертно-кваліфікаційної ради обираються за поданням регіональних відділень згідно протоколів загальних зборів на З’їзді терміном на чотири роки в кількості, що необхідна для здійснення поставлених пе­ред радами завдань. Члени Методичної Ради входять до складу редакційної колегії друкованого органу Союзу.

Методична Рада та Експертно-кваліфікаційна ради діють згідно з положеннями, які затверджуються рішенням Правлінням Союзу.

4.11. Контроль за статутною й фінансово-господарчою діяльністю Союзу здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом терміном на чотири роки. Голова Контрольно-ревізійної комісії обирається на засіданні комісії терміном на чотири роки та затверджується рішенням Правлінням СЄУ.

Діяльність Контрольно-ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим рішенням Правлінням Союзу.

4.12. Союз має право на створення секції відповідно до спеціалізацій судової експертної діяльності. Рішення про створення (розпуск) таких секцій приймається Правлінням СЕУ. Голова секції обирається на загальних зборах секції та затверджується рішенням Правління СЕУ.

Діяльність секцій регулюється положенням, затвердженим рішенням Правління СЕУ.

Стаття 5. Регіональні відділення СЕУ

5.1. Основою Союзу є регіональні відділення.

5.2. Регіональні відділення об’єднують його членів за територіальною ознакою, тобто тих, що мешкають або пра­цюють в певній області чи регіоні.

5.3. Регіональні відділення в своїй діяльності керуються цим Статутом, рішеннями З’їзду, Правління та своїми положеннями, які приймаються  на загальних зборах та затверджуються Правлінням Союзу. Для набуття прав юридичної особи регіональні відділення повинні зареєструватися в установленому законом по­рядку.

5.4. Загальні збори (далі – збори) регіонального відділення – вищий керівний орган.

5.5. Збори проводяться у разі необхідності , але не менш як два рази на рік.

5.6. Керівництво регіональним відділенням здійснює Голова, який обирається на загальних зборах терміном на два роки та затверджується рішенням Правління СЕУ.

5.7. Регіональні відділення використовують емблему і символіку Союзу, мають відповідний облік та надають до Дирекції  щорічну звітність про свою діяльність у затверджені Правлінням терміни та формі.

III. По питанню щодо нової редакції Положень Союзу експертів України:

Затвердити наступні Положення Союзу експертів України у новий   редакції :

 1. Про Експертно – кваліфікаційну раду Всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України».
 1. Про встановлення процедури внутрішньої сертифікації членів саморегулівної організації оцінювачів Союзу експертів України.
 1. Про «Свідоцтво сертифікованого судового експерта Союзу експертів України».
 1. Про «Сертифікат вищого ступеню Союзу експертів України».
 1. Про нагородження заохочувальною відзнакою – знаком «За досягнення у розвитку судової експертизи».
 1. Про надання почесного звання та нагородження заохочувальною відзнакою «Заслужений судовий експерт Союзу експертів України».
 1. Про присвоєння звання «Почесний член Союзу експертів України» та нагородження  заохочувальною відзнакою «Знак Пошани Союзу експертів України».
 1. Про нагородження заохочувальною відзнакою – знаком «За сприяння у розвитку судової експертизи».
 1. По питанню виборів керівних органів Союзу експертів України:
 1. Обрати Президентом Союзу експертів України Бондика Валерія Анатолійовича.
 2. Обрати Віце-Президентом Союзу експертів України Хархана Олега Павловича.
 3. Обрати Ревізійну комісію СЕУ у складі:(зачитується склад комісії).
 4. Обрати Методичну раду СЕУ у складі:(зачитується склад ради).
 5. Обрати Експертно-кваліфікаційну раду СЕУ у складі:(зачитується склад комісії).
 6. Затвердити Правління СЕУ в складі:

 

 1. Бондик Валерій Анатолійович           – Президент Союзу експертів України;
 2. Хархан Олег Павлович – Віце-Президент, Голова РВ СЕУ АР Крим;
 3. Новоселецький Ігор Миколайович     – Голова Методичної ради;
 4. Рябченко Віктор Іванович – Голова Експертно-кваліфікаційної ради та  Київського РВ СЕУ;
 5. Любченко Володимир Іванович – Голова автотоварознавчої секції та Донецького РВ СЕУ;
 6. Кузнєцова Галина Олександрівна –  Голова  економічної секції;
 7. Трошин Сергій Вікторович  –  Голова будівельно-технічної;
 8. Желавська Ольга Олександрівна  –  Голова  товарознавчої секції;
 9. Кожушаний Віталій Михайлович –  Голова Вінницького РВ СЕУ;
 10. Демидюк Володимир Тихонович – Голова Волинського РВ СЕУ;
 11. Шиба Олександр Іванович – Голова Дніпропетровського РВ СЕУ;
 12. Ільїнський Антон Антонович – Голова Житомирського РВ СЕУ;
 13. Проданюк Василь Танасійович – Голова Закарпатського РВ СЕУ;
 14. Тавтєлєв Валентин Валеєвич – Голова Запорізького РВ СЕУ;
 15. Чащін Віталій Веніамінович – Голова Ів.- Франківського РВ СЕУ;
 16. Лісничій Микола Іванович – Голова Кіровоградського РВ СЕУ;
 17. Лисенко Геннадій Михайлович – Голова Луганського РВ СЕУ;
 18. Бадейнов Олександр Михайлович – Голова Львівського РВ СЕУ;
 19. Любенко Володимир Іванович – Голова Миколаївського РВ СЕУ;
 20. Данилюк Микола Степанович – Голова Одеського РВ СЕУ;
 21. Миргородський Петро Федорович – Голова Полтавського РВ СЕУ;
 22. Мамченко Лідія Назарівна – Голова Рівненського РВ СЕУ;
 23. Варуха Валерій Орликович – Голова Сумського РВ СЕУ;
 24. Лозовий Андрій Іванович – Горова Харківського РВ СЕУ;
 25. Козлов Микола Петрович          –  Голова Херсонського РВ СЕУ;
 26. Кізіма Леонід Дмитрович – Голова Хмельницького РВ СЕУ;
 27. Альохін Володимир Григорович – Голова Черкаського РВ СЕУ;
 28. Окунєв Сергій Миколайович – Голова Чернігівського РВ СЕУ;
 29. Латковський Павло Єфремович – Голова Чернівецького РВ СЕУ;
 30. Стародубов Володимир Володимирович – Виконавчий директор Дирекції СЕУ.

 

 

Голова Президії V З’їзду

Союзу експертів України                                             Л.М. Головченко

Секретар Президії V З’їзду

Союзу експертів України                                            В.В. Стародубов