Статут «Союзу експертів України»

СТАТУТ

Стаття 1. Загальні положення

1.1. Союз експертів України далі (Союз або СЕУ) є Всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує судових експертів і підприємців, що здійснюють підприємницьку діяльність в галузі судової експертизи.

1.2. СЕУ діє на засадах добровільності, спільності інтересів, рівноправності його членів самоврядування, законності та гласності.

1.3 Союз здійснює свою діяльність відповідно до Конституції, чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4. Союз поширює свою діяльність на всю територію України. СЕУ співпрацює з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та іншими організаціями як в Україні, так і за її межами.

1.5. Рішення керівних органів Союзу, видані в межах їхньої компетенції, обов’язкові для виконання всіма його членами.

1.6. Союз набуває статусу юридичної особи з моменту реєстрації в Міністерстві юстиції України, володіє відокремленим майном, може від свого імені здобувати майнові й особисті немайнові права та нести обов’язки, бути позивачем чи відповідачем у суді, арбітражі чи в третейському суді. Союз має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку й штампи зі своїм найменуванням українською мовою, зразки яких затверджуються Правлінням, власну символіку. Символіка СЕУ реєструється в установленому законом порядку.

1.7. Робоча мова у СЕУ – українська, російська.

1.8. Юридична адреса – Україна.

Стаття 2. Мета і завдання Союзу

2.1. Основною метою діяльності СЕУ є задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів.

2.2. Основним завданням Союзу є:

 • сприяння становленню й розвитку цивілізованого ринку експертних досліджень в Україні, поширення вітчизняного та міжнародного досвіду в цій галузі;
 • забезпечення захисту законних прав та інтересів своїх членів та їх взаємодії з органами державної влади.

2.3. Для здійснення своїх статутних завдань Союз в установленому законом порядку:

 • розробляє і впроваджує в життя проекти й програми своєї діяльності;
 • готує і вносить в органи державної влади пропозиції по вдосконаленню діючого законодавства з питань судової експертизи;
 • сприяє підвищенню кваліфікації експертів;
 • співпрацює з науковими установами з питань розробки єдиних методичних керівництв по проведенню всіх видів судових експертиз;
 • шляхом аналізу українського й зарубіжного ринків збирає інформацію й створює спеціальний банк даних з метою надання інформаційної допомоги членам Союзу в їх професійній діяльності;
 • здійснює зв’язки між усіма структурними підрозділами Союзу і його членами, надає своїм членам періодичну інформацію про ринок експертних досліджень в Україні;
 • поширює інформацію про діяльність Союзу серед населення, наукової громадськості, підприємств, організацій, закладів;
 • проводить конференції, підтримує зв’язки з іншими професійними об’єднаннями (нотаріусів, юристів, аудиторів підприємців тощо);
 • вивчає міжнародний досвід експертів, підтримує зв’язки з професійними об’єднаннями інших країн;
 • бере участь у міжнародних конференціях, симпозіумах з питань експертизи й реалізації наслідків творчої (інтелектуальної) діяльності й взаємного обміну знаннями і досвідом в цій галузі;
 • з метою захисту законних інтересів своїх членів представляє їх у державних органах і судах;
 • консультує своїх членів з питань фінансово-господарської діяльності й діючого Законодавства України;
 • здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств;
 • одержує від органів державної влади й місцевого самоврядування інформацію, що необхідна для реалізації своїх статутних цілей і завдань;
 • ідейно, організаційно і матеріально підтримує інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні у випадку, якщо це не суперечить Статуту і Програмі СЕУ.

Стаття 3. Члени Союзу, їх права та обов’язки

3.1. Союз будується на засадах індивідуального членства.

3.2. Членом Союзу може бути особа, що розділяє цілі й завдання Союзу, сплачує членські внески й бере участь в його роботі.

3.3. Рішення про прийняття в члени Союзу й виключення з нього приймається місцевим відділенням СЕУ на підставі письмової заяви особи, яка вступає в члени Союзу. Заява подається на ім’я Голови відділення.

3.4. Всі члени Союзу забезпечуються членськими посвідченнями й нагрудним значком.

3.5. Члени Союзу мають право:

 • обирати й бути обраними в керівні органи Союзу;
 • брати участь у всіх заходах, що їх організує Союз;
 • обговорювати на загальних зборах і з’їздах питання діяльності Союзу, вносити пропозиції з метою її поліпшення;
 • брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів, заходів Союзу, в організації й роботі його структурних підрозділів;
 • публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях Союзу;
 • одержувати від Союзу експертну, юридичну й іншу консультаційну допомогу;
 • на пільгових умовах користуватися послугами структурних підрозділів і підприємств Союзу;
 • звертатися у всі виборчі органи Союзу з професійних та інших питань;
 • виходити з Союзу за власним бажанням.

3.6. Члени Союзу зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту організації, виконувати рішення з’їзду і керівних органів СЕУ;
 • виконувати свої обов’язки перед Союзом, зв’язані з участю в його діяльності, всебічно сприяти реалізації його завдань;
 • регулярно й в повному обсязі сплачувати членські внески;

3.7. За активну участь у діяльності Союзу члени СЕУ можуть удостоюватися заохочення, що затверджується й видається за рішенням Правління Союзу.

3.8. Припинення членства в Союзі можливо у випадку:

 • виходу з Союзу за особистим бажанням;
 • виключення з членів СЕУ з представлення Експертно-кваліфікаційної комісії за несплату членських внесків протягом 6 місяців, систематичне ухилення від участі в діяльності СЕУ, заподіяння майнової чи іншої шкоди Союзу, здійснення провини, що порочить звання члена СЕУ.

Стаття 4. Статутні органи СЕУ

4.1. Вищим керівним органом Союзу є З’їзд.

4.2. З’їзд скликається не менше одного разу в чотири роки. В його роботі беруть участь делегати від місцевих відділень, обрані за встановленою Правлінням нормою представництва. З’їзд правомочний приймати рішення, якщо в його роботі бере участь більше половини делегатів, обраних у Відділеннях. Всі рішення З’їзду приймаються простою більшістю голосів присутніх делегатів. Позачерговий З’їзд скликається за рішенням Правління чи за вимогою не менше 1/3 всіх членів Союзу, чи з ініціативи Контрольно-ревізійної комісії. Правління Союзу заздалегідь визначає час, місце, строки, порядок денний проведення чергового З’їзду, про що повідомляються члени місцевих відділень. Порядок денний приймається на З’їзді, де також визначається і форма голосування.

До компетенції З’їзду належать:

 • рішення про створення Союзу;
 • затвердження Статуту, а також внесення до нього змін і доповнень;
 • визначення пріоритетних напрямків діяльності СЕУ, принципів формування й використання його майна;
 • затвердження планів діяльності СЕУ;
 • обрання президента, першого віце-президента, віце-президента, членів Правління, Контрольно-ревізійної комісії і Голови Методичної Ради;
 • затвердження балансів і звітів президента, Правління, Контрольно-ревізійної комісії;
 • рішення питань реорганізації й ліквідації СЕУ.

4.3. В період між з’їздами керівним органом Союзу є Правління, що обирається строком на чотири роки, очолюється президентом СЕУ, і збирається за необхідністю, але не менше одного разу на півроку.

4.4. Правління Союзу:

 • готує і скликає З’їзд СЕУ;
 • забезпечує й виконує рішення З’їзду;
 • затверджує емблеми та зразки печатки та штампу СЕУ;
 • готує внутрішні документи, що стосуються діяльності СЕУ;
 • формує комітети й робочі групи, що працюють над окремими професійними проблемами й організаційними питаннями та інформують Правління про результати своєї діяльності;
 • визначає розміри членських вступних і щомісячних внесків, порядок їх сплати;
 • затверджує за поданням президента кандидатуру виконавчого директора;
 • приймає рішення про створення нових відділень СЕУ та госпрозрахункових організацій, установ, підприємств та затверджує положення про їх діяльність;
 • виконує інші функції, які не входять в компетенцію З’їзду.

4.5. Правління приймає свої рішення на засіданнях простою більшістю голосів присутніх, при наявності не менше 2/3 членів складу Правління.

4.6. Президент СЕУ обирається З’їздом терміном на чотири роки і може бути відкликаний до закінчення вказаного строку тільки в тому випадку, якщо його діяльність суперечить Статуту СЕУ, чинному законодавству чи наносить шкоду інтересам Союзу. Рішення про відклик Президента приймається З’їздом. Президент без доручення діє від імені Союзу, має наступні повноваження:

 • керує роботою Правління, представляє його;
 • забезпечує контроль за виконанням рішень З’їзду і Правління;
 • представляє СЕУ в міжнародних організаціях, органах державної влади, господарських і громадських структурах, веде листування від імені Союзу;
 • складає звіти про діяльність СЕУ і подає їх на затвердження З’їзду;
 • укладає угоди та підписує документи Союзу, відкриває рахунки в установах банку.

4.7. За відсутності президента його обов’язки виконує перший віце-президент, який обирається з’їздом на чотири роки.

4.8. У Союзі може бути створений штатний апарат, який діє у відповідності з чинним законодавством.

4.9. Для виконання адміністративно-технічної роботи в щорічному бюджеті Союзу виділяється фонд оплати штатних посад. Розміри заробітної плати визначаються виконавчим директором. На працівників штатного апарату Союзу поширюється законодавство України про працю.

4.10. Голова Методичної Ради обирається на З’їзді СЕУ більшістю голосів. Інші члени Методичної Ради обираються Правлінням Союзу в кількості, що необхідна для здійснення поставлених перед Радою завдань. Члени Методичної Ради входять до складу редакційної колегії друкованого органу Союзу. Методична Рада діє згідно з положенням, яке затверджується Правлінням.

4.11. Контроль за статутною й фінансово-господарчою діяльністю Союзу здійснює Контрольно-ревізійна комісія, яка обирається З’їздом на чотири роки. Діяльність Контрольно-ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Правлінням Союзу.

Стаття 5. Місцеві відділення СЕУ

5.1. Основою Союзу є місцеві відділення.

5.2. Місцеві відділення об’єднують його членів за територіальною ознакою, тобто тих, що мешкають чи працюють в певній області чи регіоні.

5.3. Місцеві відділення в своїй діяльності керуються цим Статутом та своїми положеннями, які приймаються їхніми вищими керівними органами та затверджуються Правлінням Союзу, для набуття прав юридичної особи вони повинні зареєструватися в установленому законом порядку.

Стаття 6. Майно та кошти СЕУ
6.1. Союз може мати у власності земельні ділянки, будови, спорудження, транспорт, обладнання, інвентар, грошові кошти, акції, інші цінні папери та майно.

6.2. У власності СЕУ можуть також знаходитись установи, видавництва, засоби масової інформації, що створюються і набуваються за рахунок коштів Союзу у відповідності з його
статутними цілями.

6.3. Союз володіє правом власності на майно, добровільно передане йому підприємствами, установами, організаціями, громадянами, отримане внаслідок власної господарської діяльності, а також інше майно, придбане Союзом на підставі, передбаченій чинним законодавством.

6.4 Грошові кошти Союзу формуються з вступних та членських внесків, добровільних, спонсорських внесків і пожертвувань, надходжень від проведення лекцій, виставок та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством для неприбуткових громадських організацій.

6.5. Кошти і майно створених Союзом госпрозрахункових установ, організацій і підприємств не можуть перерозподілятись між членами СЕУ і використовуються тільки для виконання статутних завдань.

6.6. Союз та створені ним підприємства, госпрозрахункові організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність в установленому законом порядку.

Стаття 7. Зміни й доповнення до Статуту

7.1. Зміни й доповнення до Статуту Союзу вносяться за рішенням З’їзду. У виключних випадках зміни й доповнення можуть бути внесені на Правлінні з наступним затвердженням на черговому чи позачерговому З’їзді.

7.2. Про внесені зміни й доповнення до Статуту повідомляється легалізуючий орган.

Стаття 8. Припинення діяльності Союзу

8.1. Ліквідація Союзу може бути здійснена на підставі рішення суду.

8.2. Союз припиняє свою діяльність у зв’язку з ліквідацією чи реорганізацією (злиття, приєднання, поділ) за рішенням З’їзду Союзу.

8.3. Рішення З’їзду про ліквідацію чи реорганізацію Союзу приймається кваліфікованою більшістю голосів.

8.4. Ліквідація Союзу здійснюється ліквідаційною комісією, що утворена З’їздом і підзвітна йому.

8.5. Майно і грошові кошти ліквідованого за рішенням З’їзду Союзу, що залишилися після розрахунку з кредиторами, використовуються на цілі, передбачені його Статутом або на благодійну діяльність і не підлягають розподілу між членами.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: