ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

Члени ВГО «СЕУ»

Набуття статусу:

Членами Організації можуть бути судові експерти, оцінювачі з числа діючих, колишніх, або майбутніх судових експертів, оцінювачів, а також експертів в галузі права, та інших осіб, що здійснюють судово-експертну, оціночну діяльність та проводять експертні дослідження на професійній основі, та/або сприяють розвитку експертної діяльності та формуванню цивілізованого ринку оцінки (п.3.1 Статуту)

Права:
– обирати та бути обраними в керівні органи Союзу (п.3.3 Статуту);
– брати участь у всіх заходах, що запроваджуються Союзом (п.3.3 Статуту);
– отримувати інформацію про діяльність організації (п.3.3 Статуту);
– обговорювати на ’їзді питання діяльності Союзу, вносити пропозиції з метою її поліпшення (п.3.3 Статуту);
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів, заходів Союзу, в організації й роботі його структурних підрозділів (п.3.3 Статуту);
– публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях Союзу (п.3.3 Статуту);
– одержувати від Союзу експертну, юридичну й іншу консультаційну та методичну допомогу (п.3.3 Статуту);
– на пільгових умовах користуватися послугами Союзу (п.3.3 Статуту);
– звертатися до всіх органів Союзу з професійних та інших питань (п.3.3 Статуту);
– у разі припинення судово-експертної діяльності з причин виходу на пенсійне забезпечення за віком, при наявності стажу перебування у лавах організації понад 10 років не припиняти своє членство у Союзі (п.3.3 Статуту);
– бути звільненим від сплати членських внесків або сплачувати їх у розмірах, на пільгових умовах відповідне рішення з цього приводу приймає регіональне відділення Союзу на підставі письмової заяви (п.3.3 Статуту);
– виходити з Союзу за власним бажанням (п.3.3 Статуту);
– скликання позачергового З’їзду за вимогою не менше 1/10 всіх членів Союзу;
– Членам Союзу, які є оцінювачами відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», визначені додаткові права (п.3.5 Статуту);
– обирати та бути обраними до керівництва Секції (п. 4.1. Положення про секції);
– бути обраними до Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України» (п. 4.1. Положення про секції);
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів та заходах, що проводить відповідна Секція, висловлювати свої пропозиції щодо удосконалення роботи (п. 4.1. Положення про секції);
– одержувати експертну й іншу консультативну допомогу з правових та фахових питань в органах управління Секції (п. 4.1. Положення про секції);
– за власним бажанням вийти із складу членів Секції в установленому Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» порядку (п. 4.1. Положення про секції).

Обов’язки:

– виконувати вимоги Статуту Союзу, рішення З’їзду та керівних органів Союзу (п.3.4 Статуту);
– виконувати свої обов’язки перед Союзом, пов’язані з участю в його діяльності, всебічно сприяти та брати особисту участь у реалізації його цілей та завдань (п.3.4 Статуту);
– своєчасно та в повному обсязі сплачувати членські внески (п.3.4 Статуту);
– дотримуватись Положення про секції (п. 4.2. Положення про секції);
– виконувати рішення виконавчого органу управління Секції, які не суперечать рішенням керівних органів ГО «ВГО «Союз експертів України» та сприяти реалізації цих рішень (п. 4.2. Положення про секції);
– регулярно підвищувати професійну кваліфікацію та приймати участь в заходах Секції у цьому напрямку (п. 4.2. Положення про секції);
– Членам Союзу, які є оцінювачами відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», визначені додаткові обов’язки (п.3.5 Статуту);
– Член Союзу не має права голосу при вирішенні питання З’їздом щодо спору між ним і Союзом.

Відповідальність:

за порушення вимог цього Статуту до члена Союзу можуть бути застосовані такі засоби впливу, як попередження або виключення із членів організації (п.3.7 Статуту).
– виключення з членів Союзу можливо у випадку(п.3.8 Статуту):
– виходу з Союзу за особистим бажанням шляхом подання заяви на ім’я Голови відповідного регіонального відділення Союзу або Президенту Союзу з повідомленням Голови відповідного Регіонального відділення;

– виключення з членів Союзу за поданням Експертно-кваліфікаційної комісії;
– виключення з членів Союзу за поданням Експертної Ради;
– невиконання встановленої процедури внутрішньої сертифікації (для оцінювачів);
– за несплату членських внесків без поважних причин понад 6 місяців;
– систематичне ухилення від участі в діяльності Союзу;
– заподіяння майнової чи іншої шкоди Союзу;
– здійснення провини, що порочить звання члена Союзу.

Правління

Набуття статусу:

До складу Правління за посадою входять Президент, Віце-президенти Союзу, голови регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчий директор. Правління очолює Президент Союзу (п.4.3 Статуту).

Повноваження:

–     готує і скликає З’їзд Союзу (п.4.4 Статуту);
–     забезпечує й виконує рішення З’їзду (п.4.4 Статуту);
–     затверджує емблеми та зразки печаток та штампу Союзу (п.4.4 Статуту);
–     затверджує щорічні звіти Віце-президентів (п.4.4 Статуту);
–     затверджує склад Контрольно-ревізійної комісії, Експертно – кваліфікаційної комісії, Експертної та Методичної рад (п.4.4 Статуту);
–     затверджує внутрішні документи, штатний розклад, баланс, Положення, що стосуються діяльності Союзу (п.4.4 Статуту);
–     визначає розміри вступних і щомісячних внесків членів Союзу та порядок їх сплати (п.4.4 Статуту);
–     затверджує рішення Методичної та Експертної ради та Експертно-кваліфікаційної комісії про вибори їх Голів (п.4.4 Статуту);
–     затверджує рішення загальних зборів секцій про обрання керівників секцій (п.4.4 Статуту);
–     затверджує за поданням Президента кандидатуру Виконавчого директора (п.4.4 Статуту);
–     приймає рішення про створення нових відокремлених підрозділів та відповідних секцій Союзу та госпрозрахункових організацій, установ, підприємств та затверджує положення про їх діяльність (п.4.4 Статуту);
–     виконує інші функції, що не належать до виключної компетенції З’їзду (п.4.4 Статуту);
– надання пропозицій до плану роботи Методичної Ради до 01 грудня поточного року;
– ініціює проведення службового розслідування Контрольно-ревізійною комісією (п.4.6 Статуту).

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗУ

Набуття статусу:

Обирається З’їздом терміном на чотири роки 

Повноваження:

Президент діє від імені Союзу без його доручення і має такі повноваження:

–   керує роботою Правління, представляє його;
–   забезпечує контроль за виконанням рішень З’їзду і Правління;
–   формує комітети й робочі групи, що працюють над окремими професійними проблемами й організаційними питаннями та інформує Правління про результати своєї діяльності;
– представляє Союз в міжнародних організаціях, органах державної влади, господарських і громадських структурах, веде листування від імені Союзу;
–   звітує про діяльність Союзу і подає на затвердження З’їзду звіт про результати роботи;
–   укладає угоди та підписує документи Союзу, відкриває рахунки в установах банку.
– надання пропозицій до плану роботи Методичної Ради до 01 грудня поточного року;
– ініціює проведення службового розслідування Контрольно-ревізійною комісією (п.4.6 Статуту).

Відповідальність:

– може бути відкликаний до закінчення вказаного строку тільки в тому випадку, якщо його діяльність суперечить Статуту Союзу, чинному законодавству чи наносить шкоду інтересам Союзу.

З’ЇЗД

Повноваження:

–     рішення про створення Союзу;
–     визначення пріоритетних напрямів діяльності Союзу, принципів формування й використання його майна;
–     затвердження перспективних планів діяльності Союзу;
–     обрання Президента, голови Контрольно-ревізійної комісії;
–     затвердження звітів Президента, Контрольно-ревізійної комісії;
–     вирішення питань припинення діяльності Союзу;
–     затвердження Статуту, та внесення змін і доповнень до нього;
–     затвердження звітів Віце-президентів;
–     інші повноваження в межах чинного законодавства.

     З’їзд має право приймати рішення з усіх питань, у тому числі і з тих, які віднесені до компетенції Правління;
– рішення про відклик Президента.

ВІЦЕ ПРЕЗИДЕНТИ СОЮЗУ

Набуття статусу:

Віце-президент з відповідного напряму (керівник Секції), обирається на загальних зборах Секції на чотири роки.

Повноваження (п.4.7 Статуту):

–  очолює та здійснює керівництво поточною роботою Секції, представляє і відстоює її інтереси та інтереси її членів у державних, громадських та інших організаціях;
–  з урахуванням пропозицій членів Секції щодо плану роботи до 1-го грудня кожного поточного року готує та надає для узгодження Правлінню ГО «ВГО «Союз експертів України» план роботи Секції на наступний рік;
–  розробляє методи та форми роботи Секції щодо підвищення професійної кваліфікації її членів;
–  проводить організаційні заходи щодо виконання узгодженого плану роботи Секції на поточний рік;
–  доводить до відома членів Секції інформацію про прийняті Правлінням ГО «ВГО «Союз експертів України» рішення щодо діяльності Секції та забезпечує організацію їх виконання;
–  виносить на розгляд членів Секції питання про прийом та виключення членів Секції зі складу ГО «ВГО «Союз експертів України», обговорює з членами Секції питання професійної етики її членів та проблеми неякісного виконання судових експертиз та експертних досліджень, формує загальну позицію членів Секції з цих питань та доводить її до керівництва ГО «ВГО «Союз експертів України»;
–  здійснює організаційний зв’язок між членами Секції та керівництвом ГО «ВГО «Союз експертів України» і регіональних відділень;
–  складає щорічний звіт про діяльність Секції та подає її до розгляду на чергове засідання Правління ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– Віце-президент за напрямком оціночної діяльності забезпечує внесення інформації в електронну базу даних по кожному члену-оцінювачу для підготовки та надання у визначений термін відповідної форми щорічної звітності до Фонду державного майна України з метою підтвердження статусу СЕУ як саморегулівної організації оцінювачів (п. 17.1. Положення про Експертну раду);

Відповідальність:

– може бути відкликаний до закінчення вказаного терміну у тому випадку, якщо його діяльність суперечить Статуту ГО «ВГО «Союз експертів України» та Положення про секцію, чинному законодавству або наносить шкоду інтересам Союзу.

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР

Набуття статусу (п.4.8. Статуту):

Призначається Правлінням за поданням Президента Союзу терміном на 4 роки.

Повноваження:

–   укладати від імені Союзу договори та інші правочини з урахуванням обмежень, встановлених Статутом або рішеннями З’їзду за дорученням Президента Союзу;
–   забезпечувати виконання рішень і доручень керівних органів управління Союзу;
–   підписувати банківські та інші фінансові документи за дорученням Президента Союзу;
– готувати штатний розклад, укладати трудові та цивільно-правові договори, приймати в штат та звільняти працівників згідно з законодавством, видавати накази та інші обов’язкові для працівників Союзу акти і керувати їхньою діяльністю за дорученням Президента Союзу;
–   здійснювати оперативне керівництво майном та коштами Союзу за дорученням Президента Союзу;
–   забезпечувати виконавчу дисципліну штатних працівників;
–   приймати рішення щодо інших поточних питань діяльності Союзу та здійснювати інші адміністративні функції, спрямовані на реалізацію статутних завдань Союзу за дорученням Президента Союзу;
–   виконувати інші обов’язки для забезпечення виконання рішень керівних органів Союзу.

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДДІЛЕННЯ

Набуття статусу:

Голова регіонального відділення обирається на загальних зборах терміном на два роки простою більшістю від учасників, які присутні на засіданні. Рішення про обрання Голови РВ ВГО «СЕУ» затверджується на Правлінні ВГО «СЕУ». Голова РВ ВГО «СЕУ» входить за посадою до складу Правління ВГО «СЕУ».

Повноваження РВ ВГО «СЕУ»

– готувати і вносити до керівних органів ВГО «СЕУ» пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства та методичних засобів з питань експертних досліджень (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– сприяти підвищенню кваліфікації експертів та оцінювачів (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– шляхом збору та аналізу інформації ринків України та даної області або регіону, створити спеціальний банк даних з метою надання інформаційної допомоги членам ВГО «СЕУ» в їх професійній діяльності (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– здійснювати зв’язок між членами регіонального відділення (п.2.3 Статуту);
– поширювати інформацію про діяльність ВГО «СЕУ» серед населення, наукової громадськості, підприємств, організацій, установ (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– підтримувати зв’язки з іншими професійними об’єднаннями (нотаріусами, юристами, аудиторами, підприємцями і т.д.) (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– брати активну участь в діяльності ВГО «СЕУ» (п.2.3 Положення про РВ СЕУ);
– використовувати емблему і символіку Союзу (п.5.7 Статуту);
– приймати рішення про прийняття в члени ВГО «СЕУ» на підставі письмової заяви вступника, яке направляється на ім’я Президента або Голови РВ ВГО «СЕУ» (п.3.2. Статуту);
– регіональні відділення здійснюють відповідний облік своєї діяльності та надають до Дирекції щорічну звітність за формою та у строки затверджені Правлінням (п.5.7 Статуту);
– за досягнення у професійній діяльності, активну участь у роботі Союзу члени можуть представлятися до нагород, почесних звань та заохочувальних відзнак Союзу за рішенням Правління Союзу та відповідним поданням регіональних відділень відповідно до затвердженого Положення (п.3.6 Статуту).

Повноваження загальних зборів:

– визначення пріоритетних напрямків діяльності РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– затвердження планів діяльності РВ СЕУ (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– обрання Голови, заступника голови та секретаря відділення, представників в Експертну раду ВГО «СЕУ», що представляють регіональне відділення (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);
– затвердження звіту Голови регіонального відділення (п. 5.6. Положення про РВ СЕУ);

Повноваження Голови РВ ВГО «СЕУ»:

– здійснює оперативне керівництво відділенням (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– організовує облік членів регіонального відділення, відповідне ведення діловодства, контроль за своєчасним наданням в Дирекцію ВГО «СЕУ» Інформаційних анкет в разі будь-яких змін в анкетних даних членів РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– забезпечує функціонування і роботу представників в Експертній раді ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– здійснює підготовку і скликання загальних зборів РВ ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– забезпечує виконання рішень керівних органів СЕУ і загальних зборів членів РВ СЕУ (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– вирішує питання про членство в ВГО «СЕУ» і виключення з нього, своєчасного надання відповідних документів до Дирекції ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ). Припинення членства в ВГО «СЕУ» вирішується Головою РВ у випадках (п. 3.3. Положення про РВ СЕУ):виходу з ВГО «СЕУ» за особистим бажанням шляхом подання заяви на ім’я Президента або Голови РВ ВГО «СЕУ»;
♦ виключення з членів ВГО «СЕУ» за поданням Голови Експертно-кваліфікаційної комісії та Експертної ради;
♦ за невиконання вимог Статуту ВГО «СЕУ», рішень З’їздів та керівних органів ВГО «СЕУ»;
♦ систематичне ухилення від участі в діяльності ВГО «СЕУ»;
♦ заподіяння майнової чи іншої шкоди ВГО «СЕУ»;
♦ здійснення дій, що ганьблять звання члена ВГО «СЕУ».
– контролює своєчасну сплату членських внесків (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– представляє РВ ВГО «СЕУ» у взаємовідносинах з органами державної влади, суб’єктами господарювання, професійними спілками на регіональному рівні (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– звітує про діяльність РВ ВГО «СЕУ» перед Правлінням, Президентом, Виконавчим директором ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ);
– надає в Дирекцію ВГО «СЕУ» щорічну звітність за формою і в строки, встановлені Правлінням ВГО «СЕУ» (п. 5.7. Положення про РВ СЕУ).

Права членів РВ СЕУ:

Члени РВ ВГО «СЕУ» мають право:

– обирати і бути обраним до керівних органів ВГО «СЕУ» і РВ ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– брати участь у всіх заходах, які організовує ВГО «СЕУ» і РВ ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– обговорювати на загальних зборах і З’їздах питання діяльності ВГО «СЕУ» або регіонального відділення, вносити пропозиції з метою її поліпшення (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях ВГО «СЕУ» (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– отримувати від ВГО «СЕУ» експертну, юридичну та іншу консультаційну допомогу;
– звертатися в усі виборчі органи ВГО «СЕУ» за професійними та інших питань (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ);
– виходити з ВГО «СЕУ» за власним бажанням (п. 4.1. Положення про РВ СЕУ).

Обов’язки членів РВ СЕУ:

– дотримуватися Статуту організації, виконувати рішення З’їзду та керівних органів ВГО «СЕУ» (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ);
– виконувати свої обов’язки перед ВГО «СЕУ», пов’язані з участю в його діяльності, сприяти реалізації його завдань (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ);
– регулярно в повному обсязі сплачувати членські внески, надавати дані та інформацію, що стосується діяльності організації за запитом Дирекції ВГО «СЕУ» (п. 4.2. Положення про РВ СЕУ).

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Набуття статусу:

Обирається З’їздом терміном на чотири роки (п.4.10. Статуту).
Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначає З’їзд ГО «ВГО «Союз експертів України» та обирається терміном на чотири роки. Голова Контрольно-ревізійної комісії обирається на засіданні комісії, та затверджується рішенням Правління Союзу.
Головою або членом Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути Голова ГО «Союз експертів України», його заступники та бухгалтер ГО «ВГО «Союз експертів України».

Повноваження (п. 2.1. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

контроль за дотриманням вимог Статуту, інших нормативних документів ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівними органами, регіональними відділеннями, посадовими особами та членами ГО «ВГО «Союз експертів України»;

– розгляд заяв про порушення членами ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівними органами, регіональними відділеннями та керівними посадовими особами статутних норм та внесення пропозицій з цього приводу відповідним керівним органам ГО;
– контроль за виконанням бюджету, використанням коштів та майна ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень;
– проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівних органів, структурних підрозділів, регіональних відділень;
– перевірка фінансової звітності ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, надання висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту, контроль за вірністю розрахунків фінансово-господарської діяльності;
– аналіз фінансового стану ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, виявлення можливостей для покращення фінансового стану та розробка і надання відповідних рекомендацій;
– контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, виявлених попередньою перевіркою;
– проведення службових розслідувань;
– інші повноваження, віднесені Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» та цим Положенням до Контрольно-ревізійної комісії.

Права (п. 2.2. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– брати участь у всіх заходах ГО «ВГО «Союз експертів України», її структурних підрозділів та регіональних відділень;

– проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «Союз експертів України» в цілому, Президента, Віце-президентів Союзу, голів регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчого директора, а також їх позачергові перевірки – за рішенням Правління ГО «Союз експертів України»;
– залучати до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, а також залучати на договірній основі до своєї роботи інших спеціалістів;
– отримувати на першу вимогу від посадових осіб ГО «Союз експертів України» та її регіональних відділень документи і матеріали, перевірка яких відноситься до компетенції Контрольно-ревізійної комісії. Вказані документи мають бути надані Контрольно-ревізійній комісії не пізніше, ніж через 3 (три) робочих дні після отримання письмового запиту;
– отримувати усні, письмові (за своїм вибором) пояснення від посадових осіб та працівників ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень з питань, що належать до компетенції Контрольно-ревізійної комісії;
– перевіряти бухгалтерські документи ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень під час чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності ГО «Союз експертів України» в цілому, її керівних органів, структурних підрозділів і регіональних відділень, а також при проведенні службових розслідувань;
– проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність ГО «Союз експертів України»;
– розглядати кошториси витрат та плани ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень;
– проводити службові розслідування за рішенням З’їзду, Президента ГО «ВГО «Союз експертів України» та Правління;
– повідомляти Президента та Правління «ВГО ГО «Союз експертів України» про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки, зловживання посадових осіб;
– вимагати позачергового скликання засідання Правління ГО «ВГО «Союз експертів України», у разі виявлення грубих порушень у фінансово-господарській діяльності ГО «Союз експертів України» або виникнення суттєвої загрози її інтересам, для розгляду інформації про результати проведеної перевірки чи службового розслідування.

Обов’язки (п. 2.3. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «ВГО «Союз експертів України» в цілому, Президента, Віце-президентів Союзу, голів регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчого директора, а також їх позачергові перевірки – за рішенням Правління ГО «ВГО «Союз експертів України»;

– негайно доводити до відома Президента ГО «ВГО «Союз експертів України» результати проведених перевірок у формі письмової інформації з доданими актами перевірок;
– здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Контрольно-ревізійної комісії щодо їх усунення;
– звітувати на З’їзді ГО «ВГО «Союз експертів України» про свою діяльність.

Голова Контрольно-ревізійної комісії

Повноваження (п. 5.8. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– організовує поточну роботу комісії;

– скликає засідання комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань комісій;
– представляє Контрольно-ревізійну комісію на З’їзді, засіданнях Правління та Загальних зборах регіональних відділень;
– звітує перед З’їздом ГО «ВГО «Союз експертів України» про діяльність комісії;
– підписує документи від імені Контрольно-ревізійної комісії.

Секретар Контрольно-ревізійної комісії здійснює такі функції (п. 5.10. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– веде протоколи засідань Контрольно-ревізійної комісії;

– повідомляє інші органи ГО «ВГО «Союз експертів України» та адресатів про рішення і висновки Контрольно-ревізійної комісії;
– забезпечує зберігання документів (протоколів, рішень, висновків) Контрольно-ревізійної комісії.

МЕТОДИЧНА РАДА

Набуття статусу:

Члени Методичної ради затверджуються рішенням Правління на підставі протоколів засідання секцій у кількості, що необхідна для виконання поставлених перед кожною структурою завдань. Члени Методичної Ради входять до складу редакційної колегії друкованого видання органу Союзу (п. 4.11. Статуту).

Голова Методичної Ради (п. 4.1. Положення про Методичну раду):

– Організовує роботу Ради та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Статуту ВГО «СЕУ» та цього Положення.

– Представляє Раду у відносинах з державними органами, експертними, науковими, освітніми закладами, іншими відомствами та організаціями.
– Доповідає Президенту, Правлінню та З’їзду про результати діяльності Ради та ініціює пропозиції щодо їх реалізації.
– Забезпечує розгляд звернень членів Ради, членів ВГО «СЕУ», науковців, з питань діяльності методичної ради.
– Приймає рішення про винесення питань на розгляд Ради.
– Визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні Ради.
– Скликує та проводить засідання Ради.
– Дає доручення відповідальному секретарю і членам Ради з питань, що розглядаються на засіданнях.
– Підписує рішення Ради та протоколи її засідань.
– Дає доручення членам Ради, що випливають з рішень Ради стосовно їх діяльності та контролює їх виконання.
– Затверджує план роботи Ради.

Відповідальний секретар Ради (п. 5.1. Положення про Методичну раду):

– За погодженням з головою, на підставі пропозицій Президента, Правління та членів Ради координує роботу Ради, складає проекти планів роботи Ради та контролює строки їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.

– Виконує доручення голови Ради.
– Здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи Ради.
– Організовує підготовку засідань Ради (готує матеріали, повідомляє членів Ради та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам Ради щодо організації та проведення засідань.
– За дорученням голови Ради забезпечує запрошення для участі в засіданні Ради експертів, оцінювачів, науковців, фахівців, які не є членами Ради, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного.
– Забезпечує доведення рішень Ради до відома членів Ради, членів ВГО «СЕУ». В межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рішень Ради.
– Забезпечує взаємодію з експертними, науковими установами, державними органами, відомствами й організаціями.
– За відсутності відповідального секретаря його обов’язки виконує інший заступник голови Ради або один із членів за дорученням голови.

Повноваження членів Ради (п. 6. Положення про Методичну раду):

– Беруть участь:

♦ у засіданнях Ради;
♦ у розробці методичних рекомендацій, посібників, інформаційних листів та інших документів, що стосуються впровадження передових форм і методів експертної та оціночної діяльності.
– За дорученням голови Ради або за власної ініціативи пропонують, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд Ради (науково-практичні посібники, методичні рекомендації, інформаційні листи тощо), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження, рецензії.
– При підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання Ради, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами.
– Виконують доручення голови Ради з питань, що належать до компетенції методичної ради.
– Виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань Ради.

ЕКСПЕРТНА РАДА

Набуття статусу:

До складу ЕР СЕУ входять Голова та члени, які обираються з числа членів СЕУ. Голова ЕР СЕУ обирається на з’їзді СЕУ за поданням Президента, терміном на чотири роки. Члени ЕР СЕУ обираються рішенням Правління СЕУ за поданням Голови ЕР СЕУ. За рішенням Правління СЕУ,  за умови клопотання з боку Голови ЕР та Голів регіональних відділень СЕУ, до чисельного та особистого складу  ЕР СЕУ  можуть вноситись  зміни.
До роботи ЕР СЕУ додатково можуть залучатися кваліфіковані фахівці у різних напрямках правової, фінансової й технічної діяльності, представники органів державної влади, науково-дослідних установ.

Повноваження (п. 6. Положення про Експертну раду):

– рецензування звітів про оцінку майна та майнових прав згідно законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні у тому числі в порядку процедури внутрішньої сертифікації членів-оцінювачів СЕУ;
– розгляд та затвердження виконаних рецензій в порядку процедури внутрішньої сертифікації членів-оцінювачів СЕУ;
– надання відповідних висновків і рекомендацій членам та Правлінню СЕУ у порядку контролю за якістю роботи членів-оцінювачів СЕУ, а також під час виконання членами-оцінювачами СЕУ звітів з оцінки як допомоги у виявлені помилок і недоліків та виправлення їх самим виконавцем за їх запитом;
– надання роз’яснень і консультацій згідно звернень фізичних та юридичних осіб з приводу оцінки майна та майнових прав;
– рецензування підручників, курсів, лекцій та інших навчальних матеріалів, методик, методичних і методологічних матеріалів, розроблених членами СЕУ або третіми особами;
– взаємодія з Міністерством юстиції України, Фондом державного майна України щодо перевірки якості робіт як членів СЭУ так і інших суб’єктів оцінки у випадку порушення ними (на думку МЮУ і ФДМУ) методик, стандартів та інших нормативно- правових актів;
– здійснення представницьких функцій від імені СЕУ (у разі окремих доручень) у судових органах;
– розробка й узгодження вимог щодо рецензування звітів, кваліфікаційних характеристик та умов роботи оцінювачів.

Повноваження Голови ЕР СЕУ(п. 8. Положення про Експертну раду):

– розподіл навантаження з проведення рецензування між членами ЕР СЕУ;
– створення комісії для затвердження рецензій від ЕР СЕУ;
– скликання та проведення засідань ЕР СЕУ;
– підготовка проектів договорів із замовниками на рецензування звітів та здійснення контролю за їх виконанням;
– координація діяльності членів ЕР СЕУ у регіональних представництвах;
– залучення додатково кваліфікованих фахівців у різних напрямках правової, фінансової і технічної діяльності, представників органів державної влади, науково-дослідних установ (у т.ч. на платній основі);
– видання матеріалів ЕР СЕУ.
– здійснює розподіл звітів про оцінку майна для рецензування за принципом рівномірності проведення рецензування усіма членами ЕР СЕУ. При цьому враховується категорія складності, фаховість та досвід членів ЕР СЕУ. Відмова від рецензування членом ЕР СЕУ повинна бути вмотивована та за необхідності винесена на спільне обговорення на засіданні ЕР СЕУ.
персональний облік щорічного рецензування звітів з оцінки майна та підвищення кваліфікації членами-оцінювачами і надання такої інформації по кожному члену-оцінювачу до Дирекції СЕУ забезпечують Голова ЕР СЕУ разом з Головами регіональних відділень СЕУ під керівництвом Віце-президента за напрямком оціночної діяльності (п.17 Положення про Експертну раду)

Права членів ЕР СЕУ при виконанні рецензій (п.12 Положення про Експертну раду):

– знайомитися з матеріалами, які мають відношення до предмета рецензування, виписувати з них необхідні дані або робити копії;

– звертатись з клопотанням про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення рецензування;
– звертатись із клопотанням про залучення до виконання рецензування інших фахівців;
– відмовитись від виконання рецензування у випадках виникнення загрози життю і здоров’ю рецензента, які виходять за рамки професійного ризику.

Обов’язки члена ЕР СЕУ:

– заявити самовідвід від рецензування, якщо він приймав особисто участь у проведенні оцінки або є засновником, власником, акціонером, кредитором, страховиком або посадовою особою юридичної особи, що була замовником або виконавцем оцінки; якщо він має майновий інтерес щодо об’єкту оцінки, за яким проводиться рецензування (п.12.1 Положення про Експертну раду).
– проводити не менше двох рецензій в місяць згідно розподілу Голови ЕР СЕУ (п.12.2 Положення про Експертну раду).

ЕКСПЕРТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

Набуття статусу (ч. 3 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

Комісію очолює голова, який обирається з числа членів ЕКК та затверджується Правлінням ВГО «СЕУ» за поданням Президента.
Відповідальний секретар ЕКК обирається за пропозицією Голови ЕКК та затверджується Правлінням ВГО «СЕУ».
Персональний склад ЕКК затверджується Правлінням ВГО «СЕУ».

Повноваження (ч. 2 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):абезпечення контролю за якістю виконання робіт, пов’язаних з експертною діяльністю членів СЕУ, рівнем їх професійної підготовки та своєчасним підвищенням кваліфікації, що відповідає високому званню члена Союзу експертів України;

– рецензування висновків експертів (наданих на добровільних засадах), які виконуються членами СЕУ;
– узагальнення результатів рецензування для інформування та підвищення професійного рівня членів-експертів СЕУ;
– Сприяння впровадженню прогресивних методів проведення експертних досліджень;
– Сприяння застосування інформаційних технологій про проведенні експертних досліджень;
– забезпечення контролю за виконанням статутних вимог членами СЕУ, їх професійними та моральними якостями;
– обговорення та надання допомоги у підготовці висновків на проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що надходять до ВГО «СЕУ» від компетентних органів;
– надання інформаційних, консультативних висновків та пропозицій зі спірних або недостатньо врегульованих питань щодо застосування законодавства при здійсненні експертної та оціночної діяльності з застосуванням експертних підходів;
– надання відповідних висновків і рекомендацій членам та Правлінню СЕУ у порядку контролю за якістю роботи членів-експертів СЕУ, а також під час проведення членами-експертів СЕУ експертних досліджень як допомоги у виявлені помилок і недоліків;
– рецензування підручників, курсів, лекцій та інших матеріалів, методик, методичних і методологічних матеріалів, розроблених членами СЕУ або третіми особами;
– взаємодія з Міністерством юстиції України, та іншими експертними, науковими установами та організаціями;
– здійснення представницьких функцій від імені СЕУ (у разі окремих доручень) у судових органах;
– розгляд питань та надання рекомендацій (методичного характеру) щодо впровадження в практичну діяльність експертів найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи, що стосуються застосування спеціальних знань.

Повноваження Голови ЕКК (ч. 4 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію).

– організовує роботу ЕКК та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Статуту ВГО «СЕУ» та цього Положення;

– представляє Комісію у відносинах з державними органами, експертними, науковими, освітніми закладами, іншими відомствами та організаціями;
– доповідає Президенту, Правлінню та З’їзду про результати діяльності ЕКК та ініціює пропозиції щодо їх реалізації;
– забезпечує розгляд звернень членів ЕКК, членів ВГО «СЕУ», науковців, адвокатів, фізичних та юридичних осіб в межах повноважень ЕКК;
– приймає рішення про винесення питань на розгляд ЕКК;
– визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні ЕКК;
– скликає та проводить засідання ЕКК;
– дає доручення відповідальному секретарю і членам ЕКК з питань, що розглядаються на засіданнях;
– підписує рішення ЕКК та протоколи її засідань;
– дає доручення членам ЕКК, що випливають з рішень ЕКК стосовно їх діяльності та контролює їх виконання;
– затверджує план роботи ЕКК;
– забезпечує процедуру сертифікації членів-експертів СЕУ;
– за відсутності голови ЕКК, його обов’язки виконує відповідальний секретар.

Повноваження відповідального секретаря ЕКК (ч. 5 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

– за погодженням з головою, на підставі пропозицій Президента, Правління та членів ЕКК координує роботу ЕКК, складає проекти планів роботи ЕКК та контролює строки їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.

– виконує доручення голови ЕКК;
– здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи ЕКК;
– організовує підготовку засідань ЕКК (готує матеріали, повідомляє членів ЕКК та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам ЕКК щодо організації та проведення засідань;
– за дорученням голови ЕКК забезпечує запрошення для участі в засіданні ЕКК експертів, оцінювачів, науковців, фахівців, які не є членами ЕКК, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного;
– забезпечує доведення рішень ЕКК до відома членів ЕКК, членів ВГО «СЕУ». В межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рішень ЕКК;
– забезпечує взаємодію з експертними, науковими установами, державними органами, відомствами й організаціями;
– облік громадського контролю за якістю професійної діяльності та своєчасним підвищенням кваліфікації членів СРО СЕУ ведеться секретарем ЕКК СЕУ, який є вповноваженим представником  дирекції СЕУ.

Повноваження членів ЕКК (ч. 6 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

– беруть участь:
♦ у засіданнях ЕКК;
♦ у процедурі сертифікації членів-експертів ВГО «СЕУ»;
♦ розгляді питань що входять до сфери компетенції ЕКК.
– за дорученням голови ЕКК, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд ЕКК (звернень членів ВГО «СЕУ», науковців, адвокатів, фізичних та юридичних осіб), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження;
– за дорученням голови ЕКК забезпечують перевірку відповідності висновків судових експертів членів ВГО «СЕУ» вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків судових експертів-членів СЕУ за відповідним напрямком експертної діяльності;
– за дорученням голови ЕКК проводить перевірку судових експертів членів ВГО «СЕУ» вимогам Положення про внутрішню  сертифікацію членів громадської організацією «Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів України»;
– при підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання ЕКК, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами;
– виконують інші доручення голови ЕКК з питань, що належать до компетенції ЕКК;
– виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань ЕКК.

Відповідальність:

За відповідним рішенням ЕКК можливе припинення членства в її складі за наступною процедурою:
– за заявою члена ЕКК про вихід з її складу;
– в разі припинення дії свідоцтва атестованого судового експерта;
– за неодноразове ухилення від участі у проведення засідань ЕКК;
– за невмотивовану неодноразову відмову від участі в рецензуванні висновків;
– при встановленні невідповідності даних викладених в рецензії методичним засадам проведення досліджень у відповідному напрямку експертних досліджень, за рішенням ЕКК.

СЕКЦІЇ

Набуття статусу:

У Союзі створюються секції відповідно до спеціалізації судової експертної та оціночної діяльності або напряму діяльності Союзу. Рішення про створення (розпуск) таких секцій приймається З’їздом або Правлінням Союзу.
Голови секцій обираються на загальних зборах Секції затверджуються рішенням Правління Союзу та є за посадою Віце-президентами з відповідного напряму.
Діяльність секцій регулюється положенням, затвердженим рішенням Правління Союзу.

Компетенція загальних зборів Секції:

– ініціювання рішення З’їзду або Правління ГО «ВГО «Союз експертів України» про створення Секції;

– обрання виконавчих органів управління Секції: Віце-президента, заступника віце-президента, обрання представників до Методичної ради Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– надання Правлінню ГО «ВГО «Союз експертів України» пропозицій щодо змін та доповнень до даного Положення;
– визначення пріоритетних напрямків діяльності та планів роботи Секції, розгляд питань щодо удосконалення діяльності тощо;
– ініціювання рішення З’їзду або Правління ГО «ВГО «Союз експертів України» про реорганізацію й ліквідацію Секції.

Права (п.4.1 Положення про секцію):

– обирати та бути обраними до керівництва Секції;
– бути обраними до Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– брати участь у підготовці й реалізації програм, проектів та заходах, що проводить відповідна Секція, висловлювати свої пропозиції щодо удосконалення роботи;
– одержувати експертну й іншу консультативну допомогу з правових та фахових питань в органах управління Секції;
– за власним бажанням вийти із складу членів Секції в установленому Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» порядку.

Обов’язки (п.4.2 Положення про секцію):

– дотримуватись цього Положення;
– виконувати рішення виконавчого органу управління Секції, які не суперечать рішенням керівних органів ГО «ВГО «Союз експертів України» та сприяти реалізації цих рішень;
– регулярно підвищувати професійну кваліфікацію та приймати участь в заходах Секції у цьому напрямку.

Представники Секції в Методичній раді:

пропонують на засіданні Методичної ради ГО «ВГО «Союз експертів України» нові форми та методи з вдосконалення методичного забезпечення підвищення професійної кваліфікації членів Секції;

– надають членам секції методичну допомогу з метою підвищення якості висновків та фаховості;
– доводять до членів Секції інформацію щодо методичного забезпечення та рішень Методичною радою ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– доводять до членів Секції розроблені фахівцями державних експертних установ рекомендації щодо проведення експертних
– досліджень та оформлення їх результатів;
– пропонують перелік питань для обговорення членами Секції на засіданнях секції для подальшого включення їх в план роботи Секції з підвищення професійної кваліфікації на наступний рік;
– сприяють вирішенню питань Методичною радою ГО «ВГО «Союз експертів України» по створенню умов щодо ефективного підвищення професійного навчання та кваліфікації експертів за відповідними напрямками експертної діяльності, по забезпеченню членів Секції відповідною методичною та спеціальною літературою тощо;
– шляхом аналізу українського та зарубіжного ринків збирає інформацію й створює спеціальній банк даних з метою надання інформаційної допомоги.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: