КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Набуття статусу:

Обирається З’їздом терміном на чотири роки (п.4.10. Статуту).
Кількісний склад Контрольно-ревізійної комісії визначає З’їзд ГО «ВГО «Союз експертів України» та обирається терміном на чотири роки. Голова Контрольно-ревізійної комісії обирається на засіданні комісії, та затверджується рішенням Правління Союзу.
Головою або членом Контрольно-ревізійної комісії не можуть бути Голова ГО «Союз експертів України», його заступники та бухгалтер ГО «ВГО «Союз експертів України».

Повноваження (п. 2.1. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

контроль за дотриманням вимог Статуту, інших нормативних документів ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівними органами, регіональними відділеннями, посадовими особами та членами ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– розгляд заяв про порушення членами ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівними органами, регіональними відділеннями та керівними посадовими особами статутних норм та внесення пропозицій з цього приводу відповідним керівним органам ГО;
– контроль за виконанням бюджету, використанням коштів та майна ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень;
– проведення перевірок фінансово-господарської діяльності ГО «ВГО «Союз експертів України», її керівних органів, структурних підрозділів, регіональних відділень;
– перевірка фінансової звітності ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, надання висновків щодо щорічного бухгалтерського звіту, контроль за вірністю розрахунків фінансово-господарської діяльності;
– аналіз фінансового стану ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, виявлення можливостей для покращення фінансового стану та розробка і надання відповідних рекомендацій;
– контроль за виконанням рішень по усуненню недоліків, виявлених попередньою перевіркою;
– проведення службових розслідувань;
– інші повноваження, віднесені Статутом ГО «ВГО «Союз експертів України» та цим Положенням до Контрольно-ревізійної комісії.

Права (п. 2.2. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– брати участь у всіх заходах ГО «ВГО «Союз експертів України», її структурних підрозділів та регіональних відділень;
– проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «Союз експертів України» в цілому, Президента, Віце-президентів Союзу, голів регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчого директора, а також їх позачергові перевірки – за рішенням Правління ГО «Союз експертів України»;
– залучати до участі у перевірках, що проводяться, посадових осіб ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень, а також залучати на договірній основі до своєї роботи інших спеціалістів;
– отримувати на першу вимогу від посадових осіб ГО «Союз експертів України» та її регіональних відділень документи і матеріали, перевірка яких відноситься до компетенції Контрольно-ревізійної комісії. Вказані документи мають бути надані Контрольно-ревізійній комісії не пізніше, ніж через 3 (три) робочих дні після отримання письмового запиту;
– отримувати усні, письмові (за своїм вибором) пояснення від посадових осіб та працівників ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень з питань, що належать до компетенції Контрольно-ревізійної комісії;
– перевіряти бухгалтерські документи ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень під час чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності ГО «Союз експертів України» в цілому, її керівних органів, структурних підрозділів і регіональних відділень, а також при проведенні службових розслідувань;
– проводити перевірки щорічного звіту про фінансово-господарську діяльність ГО «Союз експертів України»;
– розглядати кошториси витрат та плани ГО «ВГО «Союз експертів України», її регіональних відділень;
– проводити службові розслідування за рішенням З’їзду, Президента ГО «ВГО «Союз експертів України» та Правління;
– повідомляти Президента та Правління «ВГО ГО «Союз експертів України» про всі виявлені у ході перевірок чи розслідувань недоліки, зловживання посадових осіб;
– вимагати позачергового скликання засідання Правління ГО «ВГО «Союз експертів України», у разі виявлення грубих порушень у фінансово-господарській діяльності ГО «Союз експертів України» або виникнення суттєвої загрози її інтересам, для розгляду інформації про результати проведеної перевірки чи службового розслідування.

Обов’язки (п. 2.3. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– проводити чергові перевірки фінансово-господарської діяльності ГО «ВГО «Союз експертів України» в цілому, Президента, Віце-президентів Союзу, голів регіональних відділень Союзу, Голови Експертної ради, Експертно-кваліфікаційної комісії, Методичної ради, Виконавчого директора, а також їх позачергові перевірки – за рішенням Правління ГО «ВГО «Союз експертів України»;
– негайно доводити до відома Президента ГО «ВГО «Союз експертів України» результати проведених перевірок у формі письмової інформації з доданими актами перевірок;
– здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Контрольно-ревізійної комісії щодо їх усунення;
– звітувати на З’їзді ГО «ВГО «Союз експертів України» про свою діяльність.

Голова Контрольно-ревізійної комісії
Повноваження (п. 5.8. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– організовує поточну роботу комісії;
– скликає засідання комісії та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань комісій;
– представляє Контрольно-ревізійну комісію на З’їзді, засіданнях Правління та Загальних зборах регіональних відділень;
– звітує перед З’їздом ГО «ВГО «Союз експертів України» про діяльність комісії;
– підписує документи від імені Контрольно-ревізійної комісії.

Секретар Контрольно-ревізійної комісії здійснює такі функції (п. 5.10. Положення про КРК ВГО «СЕУ»):

– веде протоколи засідань Контрольно-ревізійної комісії;
– повідомляє інші органи ГО «ВГО «Союз експертів України» та адресатів про рішення і висновки Контрольно-ревізійної комісії;
– забезпечує зберігання документів (протоколів, рішень, висновків) Контрольно-ревізійної комісії.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: