ЕКСПЕРТНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ

Набуття статусу (ч. 3 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

Комісію очолює голова, який обирається з числа членів ЕКК та затверджується Правлінням ВГО «СЕУ» за поданням Президента.
Відповідальний секретар ЕКК обирається за пропозицією Голови ЕКК та затверджується Правлінням ВГО «СЕУ».
Персональний склад ЕКК затверджується Правлінням ВГО «СЕУ».

Повноваження (ч. 2 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

– забезпечення контролю за якістю виконання робіт, пов’язаних з експертною діяльністю членів СЕУ, рівнем їх професійної підготовки та своєчасним підвищенням кваліфікації, що відповідає високому званню члена Союзу експертів України;

– рецензування висновків експертів (наданих на добровільних засадах), які виконуються членами СЕУ;
– узагальнення результатів рецензування для інформування та підвищення професійного рівня членів-експертів СЕУ;
– Сприяння впровадженню прогресивних методів проведення експертних досліджень;
– Сприяння застосування інформаційних технологій про проведенні експертних досліджень;
– забезпечення контролю за виконанням статутних вимог членами СЕУ, їх професійними та моральними якостями;
– обговорення та надання допомоги у підготовці висновків на проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що надходять до ВГО «СЕУ» від компетентних органів;
– надання інформаційних, консультативних висновків та пропозицій зі спірних або недостатньо врегульованих питань щодо застосування законодавства при здійсненні експертної та оціночної діяльності з застосуванням експертних підходів;
– надання відповідних висновків і рекомендацій членам та Правлінню СЕУ у порядку контролю за якістю роботи членів-експертів СЕУ, а також під час проведення членами-експертів СЕУ експертних досліджень як допомоги у виявлені помилок і недоліків;
– рецензування підручників, курсів, лекцій та інших матеріалів, методик, методичних і методологічних матеріалів, розроблених членами СЕУ або третіми особами;
– взаємодія з Міністерством юстиції України, та іншими експертними, науковими установами та організаціями;
– здійснення представницьких функцій від імені СЕУ (у разі окремих доручень) у судових органах;
– розгляд питань та надання рекомендацій (методичного характеру) щодо впровадження в практичну діяльність експертів найбільш досконалих та ефективних форм і методів роботи, що стосуються застосування спеціальних знань.

Повноваження Голови ЕКК (ч. 4 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію).

– організовує роботу ЕКК та здійснює інші пов’язані з її діяльністю повноваження відповідно до Статуту ВГО «СЕУ» та цього Положення;
– представляє Комісію у відносинах з державними органами, експертними, науковими, освітніми закладами, іншими відомствами та організаціями;
– доповідає Президенту, Правлінню та З’їзду про результати діяльності ЕКК та ініціює пропозиції щодо їх реалізації;
– забезпечує розгляд звернень членів ЕКК, членів ВГО «СЕУ», науковців, адвокатів, фізичних та юридичних осіб в межах повноважень ЕКК;
– приймає рішення про винесення питань на розгляд ЕКК;
– визначає коло осіб, які залучаються до участі в засіданні ЕКК;
– скликає та проводить засідання ЕКК;
– дає доручення відповідальному секретарю і членам ЕКК з питань, що розглядаються на засіданнях;
– підписує рішення ЕКК та протоколи її засідань;
– дає доручення членам ЕКК, що випливають з рішень ЕКК стосовно їх діяльності та контролює їх виконання;
– затверджує план роботи ЕКК;
– забезпечує процедуру сертифікації членів-експертів СЕУ;
– за відсутності голови ЕКК, його обов’язки виконує відповідальний секретар.

Повноваження відповідального секретаря ЕКК (ч. 5 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

– за погодженням з головою, на підставі пропозицій Президента, Правління та членів ЕКК координує роботу ЕКК, складає проекти планів роботи ЕКК та контролює строки їх виконання, щорічно узагальнює її роботу.
– виконує доручення голови ЕКК;
– здійснює організаційно-технічне забезпечення роботи ЕКК;
– організовує підготовку засідань ЕКК (готує матеріали, повідомляє членів ЕКК та запрошених про час і місце проведення засідань, порядок денний, надсилає їм проекти документів), дає окремі доручення членам ЕКК щодо організації та проведення засідань;
– за дорученням голови ЕКК забезпечує запрошення для участі в засіданні ЕКК експертів, оцінювачів, науковців, фахівців, які не є членами ЕКК, та інших осіб, причетних до розгляду питань порядку денного;
– забезпечує доведення рішень ЕКК до відома членів ЕКК, членів ВГО «СЕУ». В межах своїх повноважень здійснює контроль за виконанням рішень ЕКК;
– забезпечує взаємодію з експертними, науковими установами, державними органами, відомствами й організаціями;
– облік громадського контролю за якістю професійної діяльності та своєчасним підвищенням кваліфікації членів СРО СЕУ ведеться секретарем ЕКК СЕУ, який є вповноваженим представником  дирекції СЕУ.

Повноваження членів ЕКК (ч. 6 Положення про Експертно-кваліфікаційну комісію):

– беруть участь:
♦ у засіданнях ЕКК;
♦ у процедурі сертифікації членів-експертів ВГО «СЕУ»;
♦ розгляді питань що входять до сфери компетенції ЕКК.
– за дорученням голови ЕКК, готують проекти документів, а також вивчають матеріали, що виносяться на розгляд ЕКК (звернень членів ВГО «СЕУ», науковців, адвокатів, фізичних та юридичних осіб), за результатами вивчення подають письмові висновки, пропозиції, зауваження;
– за дорученням голови ЕКК забезпечують перевірку відповідності висновків судових експертів членів ВГО «СЕУ» вимогам нормативно-правових актів та правильності застосування методів дослідження здійснюється шляхом рецензування висновків судових експертів-членів СЕУ за відповідним напрямком експертної діяльності;
– за дорученням голови ЕКК проводить перевірку судових експертів членів ВГО «СЕУ» вимогам Положення про внутрішню  сертифікацію членів громадської організацією «Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів України»;
– при підготовці та вивченні питань, що виносяться на розгляд засідання ЕКК, ініціюють залучення вчених і фахівців до експертної, аналітичної та іншої роботи, користуються аналітичними та статистичними матеріалами;
– виконують інші доручення голови ЕКК з питань, що належать до компетенції ЕКК;
– виконують доручення відповідального секретаря щодо підготовки та проведення засідань ЕКК.

Відповідальність:

За відповідним рішенням ЕКК можливе припинення членства в її складі за наступною процедурою:
– за заявою члена ЕКК про вихід з її складу;
– в разі припинення дії свідоцтва атестованого судового експерта;
– за неодноразове ухилення від участі у проведення засідань ЕКК;
– за невмотивовану неодноразову відмову від участі в рецензуванні висновків;
– при встановленні невідповідності даних викладених в рецензії методичним засадам проведення досліджень у відповідному напрямку експертних досліджень, за рішенням ЕКК.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: